مرور برچسب

سویلا بریورمن

وزیر داخلۀ بریتانیا: برای رهایی سه شهروند خود از افغانستان سرگرم مذاکره استیم

سویلا بریورمن، وزیر داخلۀ بریتانیا، گفته است که این کشور برای رهایی سه شهروند بریتانیا که از سوی امارت اسلامی  در افغانستان بازداشت شده اند، سرگرم مذاکره است، اما نگفته است که با کدام جناح مذاکره جریان دارد.