مرور رده

بنیاد خیریه رحمت للعالیمن

بنیاد خیریه رحمت للعالیمن، کانون علمی و فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا به منظور همنوایی و حمایت اقشار متضعف و مستمند جامعه در سال 1399 تاسیس گردید.