۶۰ دختر پس از سپری‌کردن یک دوره‌ی آموزشی در کابل فارغ شدند

معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، می‌گوید که این اتاق از کار و فعالیت بازرگانی زنان صنعت‌کار پشتیبانی می‌کند.

حسنا رئوفی، مسئول کارگاه خیاطی راه دانش، می‌گوید که این کارگاه را به هدف فراهم‌کردن زمینه‌ی آموزش و کار به بانوان ایجاد کرده است.

او می‌افزاید: «بانوانی که از این جا فارغ می‌شوند، با توجه به مهارتی که در بخش‌های مختلف به دست آورده اند، می‌توانند کار کنند. ما از این طریق توانستیم حدود ۲۵ بانو را دوباره شامل کار کنیم.»

بانوان فارغ‌شده از این کارگاه آموزشی، می‌گویند که به دلیل فراهم‌نبودن زمینه‌ی کار و فرار از بی‌کاری، به آموزش صنایع دستی رو آوردند.

مریم عطا، شرکت‌کننده در این کارگاه آموزشی، می‌گوید که پس از بسته‌شدن مرکزهای آموزشی به روی دختران، به آموزش در این کارگاه رو آورده است.

او می‌افزاید: «احساس خوب دارم که از این دوره فارغ شدم؛ چون زمینه‌ی کار فراهم نیست. ما می‌توانیم از این طریق به خود و فامیل خود کمک مالی کنیم.»

مرسل که از بخش بافندگی این کارگاه فارغ شده است، نیز می‌گوید: «یک سال می‌شود که در این کارگاه کار می‌کنم؛ خیاطی و بافندگی را یاد گرفتم؛ زیاد مهارت‌ها را یاد گرفتم؛ زیاد خوش دارم در بخش رسامی کار و پیش‌رفت کنم.»

در سوی دیگر، خیرالدین مایل احمدی، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، می‌گوید که این اتاق از کار و فعالیت بازرگانی زنان صنعت‌کار پشتیبانی می‌کند.

او می‌افزاید: «همه‌ی زنان و مردان مطابق حجاب اسلامی به شغل شان ادامه دهند؛ به شما اطمینان می‌دهیم که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در عرصه‌ی تولیدات و کار از شما حمایت خواهد کرد.»

پس از بسته‌شدن دانش‌گاه‌ها به روی دختران و ممنوعیت کار آن‌ها در نهادهای غیردولتی، بسیاری از زنان در کابل و ولایت‌ها به فراگیری صنایع دستی و کار در این بخش رو آورده اند.

نظرات بسته شده است.