کمیسیون تدارکات ملی 142 پروژه به ارزش حدود 40 میلیارد افغانی را منظور کرد

کمیسیون تدارکات ملی 142 پروژه به ارزش حدود 40 میلیارد افغانی را منظور کرد.

 

معاونت اقتصادی رئیس الوزرا در خبرنامه ای از منظوری 142 پروژه انکشافی جدید و نیمه کاره به ارزش حدود 40 میلیارد افغانی خبر داده است.

در خبرنامه معاونت اقتصادی رئیس الوزرا آمده است که در این پروژه ها، حدود سه میلیارد افغانی در هزینه ها صرفه جویی شده است.

همچنین در خبرنامه گفته شده که تمامی این پروژه از طریق داوطلبی به اعلان گذاشته شده است.

در خبرنامه ضمن تاکید بر شفافیت این پروژه ها گفته شده که با آغاز کار پروژه های یاد شده برای هزاران نفر زمینه کار فراهممی شود.

خبرنامه افزوده در این پروژه ها انکشاف متوازن و استفاده از تولیدات و ظرفیت داخلی نیزدر نظر گرفته شده است.

به نقل از خبرنامه این پروژه ها شامل برق، صحت، زراعت، ایجاد زیربناها و دیگر بخش ها را شامل است.

نظرات بسته شده است.