پُردرآمدترین و باارزشترین شغل، اندیشیدن است

اندیشیدن

تصمیم و اقدام بدون اندیشیدن، غول بیشاخ و دمی است که میتواند مردم کشوری را قرنها در آتش حماقت بسوزاند و هرگز دیده نشود. بلای خانمانسوزی است که درخت انسانیت را از ریشه تا شاخه میسوزاند و کسی را یارای اخم کردن به او نیست؛ چراکه سینهچاکانش بسیارند و چاکرانش فراوان. در هر جامعهای که اندیشیدن جا نداشته باشد، در آن جامعه رکود اقتصاد، بیعدالتی، بدبختی، ناامنی، قتل و قتال، قانونشکنی و هزار و یک ناهنجاری سر میکشند و ملت را تحت سیطره خود گرفته چنگ و دندان نشان شان میدهند. در مقابل، اندیشیدن مایۀ سربلندی و گنجینه‌ای بزرگترین قدرت و توانمندیهاست.
ترقی و تعالی ممالک پیشرفته، مرهون اندیشه و فکر است. اندیشیدن، باعث میشود انسان خود را از تاریکی خفقان‌آور زحمات شاقه و از ماندن در مردابهای عجین شده با محدودیتها و تنگناها برهاند و خود را به بهترین نعمتهای دنیا برساند. کشورهایی که اینهمه بلوغ و کمال در میدان صنعت و سیاست و اقتصاد و امنیت و هم پذیری دارند، بدون شک از مغزهای نخبگان خود کار گرفتهاند و نسل جدید را تربیت‌کرده و به این ایدهها تشویق میکنند. وقتی آمریکا اعلام کرد که بعد از یک سال سیارهای ما به کرۀ مهتاب خواهد نشست، او را تمسخر کردند و گفتند که عجب خیالبافیهایی؛ محال است که بتواند به مهتاب برود. به قول‌ معروف «راهی که میروی به ترکستان است.» آمریکا به مهتاب رفت و آنانی که او را تمسخر میکردند، از تعجب انگشت به دهان شدند؛ بنابراین، میتوان گفت نتیجه اندیشیدن و تفکر سر افزاری و رستگاری است.
فکر و اندیشه چیزی است که خداوند متعال به آن بارها و بارها تأکید کرده است و مردم را به اندیشه و تفکر فرا میخواند. خداوند میخواهد که بندگانش با تفکر و ژرفنگری هم به خدایشان برسند و هم به دنیای شان.
خداوند متعال اکثر موارد را مجهول گذاشته و یا به گونه کلی اشاره‌کرده است؛ چون میخواهد انسانها خودشان تلاش و تفکر و مجهولات را کشف کنند و وارد جزئیات شده چند چون مسایل را بیابند و با اندیشیدن، «صلاح و فلاح» و «زیان وصلاح و فلاحشان» را تشخیص بدهند.
سرانجام، پردرآمدترین سرمایهای که در این دنیا به آن اشاره‌کرده شود، یقیناً اندیشیدن است. فقط تعمق و ژرفنگری است که از سرآمد داشته‌های دنیایی به شمار میرود. با آن میتوان زندگی را متحول ساخت و جهت دیگری داد. با تفکر میتوان کشور را آباد کرد و برای بهبودی جامعه راههای بهتری برگزید. تأمل و تعمق پیام خدایی است که باید با کار گیری آن انسان به خودش شخصیت بدهد و دنیا را مفروش ازگل‌های صمیمیت و محبت بکند.

نظرات بسته شده است.