پروژه اعمار سرک دوم کابل – جلال آباد در بدل حق العبور ساخته می‌شود

همچنین به وزارت یاد شده وظیفه سپرده شد تا طرز العمل ترتیب شده شاهراه سالنگ را پیرامون حق العبور در این پروژه نیز تطبیق نماید.

دفتر معاونت اقتصادی ریاست الوزراء امارت اسلامی گفته که کمیسیون اقتصادی ریاست الوزراء پروژه ساخت جاده دوم شاهراه کابل – جلال آباد را در بدل حق العبور منظور کرده است.

دفتر مطبوعاتی معاونت اقتصادی ریاست الوزراء با نشر خبرنامه ای گفته که نشست نوبتی کمیسیون اقتصادی که روز سه شنبه سوم دلو در قصر مرمرین برگزار گردید.

به نقل از خبرنامه، در این نشست در مورد پروژه اعمار سرک دوم کابل – جلال آباد در بدل حق العبور، طرز العمل خرید گندم خوراکی مازاد، اعمار کمپلکس دروازه های برقی در منطقه شرق کابل و شماری موضوعات دیگر بحث شده است.

گفته شده این نشست که به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخند، معاون اقتصادی ریاست الوزراء دایر گردیده بود، بعد از بحث همه جانبه فیصله گردید، که پروژه احداث سرک دوم کابل- جلال آباد در بدل حق العبور منظور است.

پیرامون این موضوع به وزارت فواید عامه هدایت داده شد تا این پروژه را از طریق داوطلبی آزاد به اعلان بسپارد و شرکت را با درنظرداشت داشتن تمامی معیارهای سرک سازی انتخاب نماید.

همچنین به وزارت یاد شده وظیفه سپرده شد تا طرز العمل ترتیب شده شاهراه سالنگ را پیرامون حق العبور در این پروژه نیز تطبیق نماید.

در خبرنامه آمده است که در این نشست در مورد طرزالعمل ترتیب شده گندم مازاد از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و همچنان طرزالعمل خرید گندم خوراکی از سوی شرکت دولتی سیلوی مرکزی نیز بحث شده است.

بعد از بحث از سوی کمیته تخنیکی کمیسیون اقتصادی با در نظرداشت تعدیلات آمده، طرزالعمل ارایه شده وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تائید شد و جهت منظوری به دفتر مقام عالی امارت اسلامی راجع گردید.

به اساس این طرزالعمل وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جهت حمایت از دهاقین، گندم را در فصل حاصلات آن به قیمت مناسب خریداری می کند و در موقع ضرورت به منظور کنترول قیمت آن در بازارها و جلوگیری از احتکار به بازار عرضه میدارد.

در این جلسه نوبتی کمیسیون اقتصادی طرح ایجاد کمپلکس دروازه های برقی در ساحه شرق کابل نیز منظور شد.

بر بنیاد این طرح بخش خصوصی برای ده سال از طریق مشارکت عامه – خصوصی سرمایه گذاری می کند، که در دو سال اول ۵۱ فیصد، از سه الی ده سال ۹۰ فیصد عواید وارد خزانه دولت می شود.

نظرات بسته شده است.