مسوولان: انستیتوت راه‌آهن ایجاد می‌شود

آمر ثبت و ایجاد برنامه‌های حرفه‌ای این اداره می‌گوید که مدت این تفاهم‌نامه‌ها از شش ماه الا سه سال است.

اداره تعلیمات تخیکی و مسلکی، پنج تفاهم‌نامه مختلف را با یک نهاد دولتی و چهار نهاد خصوصی به ارزش یک صدو بیست میلیون افغانی امضا کرده است.

معین این اداره می‌گوید که ایجاد و تأسیس انستیتوت راه‌آهن، حرفه، تجهیزات مواد خام، کتاب‌خانه و آزمایش‌گاه، آموزش برنامه‌های کوتاه مدت حرفوی و بورسیه‌های رایگان شامل این تفاهم‌نامه‌ها می‌شود.

فضل‌الرحمن فاضل معین مالی و اداری، تعلیمات تخنیکی و مسلکی گفت: «در این پنج کمیته تفاهم‌نامه‌های مختلف را به امضا رساندیم که مجموعه این تفاهم‌نامه‌ها شانزده صد هزار دالر معادل به یک صدوبیست لک افغانی است».

رییس اداره راه‌آهن می‌گوید که همکاری‌های خوب با اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی داشته‌اند و تأکید می‌کند که در حال حاضر در بخش‌های دیزاین، سروی و برنامه‌ریزی نیاز به افراد با تجربه و مسلکی دارند.

بخت‌الرحمن شرأفت رییس اداره راه‌آهن افغانستان گفت: «اگر امسال ما در بخش تخنیکی خودکفا می‌بودیم یقین کنید که کار‌های اداره راه‌آهن سه چند نسبت به حال زیاد می‌بود، بزرگ‌ترین مشکلی که ما با آن روبه‌رو هستیم دیزاین سروی و برآورد است».

آمر ثبت و ایجاد برنامه‌های حرفه‌ای این اداره می‌گوید که مدت این تفاهم‌نامه‌ها از شش ماه الا سه سال است.

روح‌الله هوتک آمر ثبت و ایجاد برنامه‌های حرفه‌ای اداره تعلیمات تخیکی و مسلکی گفت: «بعضی سازمان‌ها بودیجه خود را دارند و بودیجه شخصی دارند می‌خواهند در بخش تعلیمی و تحصیلی در اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی به راه انداختند و وقت آن مختلف است بعضی‌شان یک سال و بعضی دیگر‌اش دو سال و بعضی‌شان به شکل کوتاه مدت است برای شش ماه».

مسوولان در این اداره همچنان تأکید دارند که سه تفاهم‌نامه دارای بودجه مالی است و دو تفاهم‌نامه دیگر در بخش هم‌کاری‌های فنی به پیش خواهد رفت.

نظرات بسته شده است.