ریاست پاسپورت از جمع آوری نزدیک به دو میلیارد افغانی عواید در کمتر از دو ماه خبر داده است

به گفته سخنگوی ریاست پاسپورت، از آغاز ماه دلو تا ۲۱ حوت سال روان، یک میلیارد و ۸۴۴ میلیون افغانی از طریق توزیع پاسپورت، عواید جمع آوری شده است.

نورالله پتمن، سخن‌گوی ریاست پاسپورت می‌گوید، از آغاز ماه دلو تا ۲۱ حوت سال روان، یک میلیارد و ۸۴۴ میلیون افغانی از طریق توزیع پاسپورت، عواید جمع آوری و به خزانه دولت واریز شده است.

به گفته سخنگوی ریاست پاسپورت، از آغاز ماه دلو تا ۲۱ حوت سال روان، یک میلیارد و ۸۴۴ میلیون افغانی از طریق توزیع پاسپورت، عواید جمع آوری شده است.

به گفته وی، در این مدت بیش از ۳۰۰ هزار پاسپورت از سوی این ریاست توزیع شده است.

گفتنی است که هزاران نفر همچنان در صف تقاضای پاسپورت قرار دارند.

نظرات بسته شده است.