بانک مرکزی 15 میلیون دالر را فردا به فروش می رساند

بانک مرکزی 15 میلیون دالر را فردا به فروش می رساند

بانک مرکزی کشور اعلام کرده است، به‌منظور حفظ ارزش پول افغانی، فردا دوشنبه 28 حوت، 15 میلیون دالر را به‌طور لیلام به فروش می رساند.

دفتر مطبوعاتی بانک مرکزی افغانستان امروز یک شنبه، 27 حوت با نشر خبرنامه ای  از بانک‌ها و شرکت های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط تقاضا کرده تا در این داوطلبی اشتراک نمایند.

‏بانک مرکزی افزوده که برندگان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز لیلام، تصفیه نمایند.

به نقل از خبرنامه، در داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نیست، برندگان داوطلبی مکلف اند تا در مدت معینه، پول معامله خویش را یک بار به طور نقد تحویل بانک مرکزی افغانستان نمایند.

نظرات بسته شده است.