بانک مرکزی ۱۷ میلیون دالر را از طریق دواطلبی به فروش می‌رساند

بانک مرکزی ۱۷ میلیون دالر را از طریق دواطلبی به فروش می‌رساند.

بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که برای حفظ ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی، ۱۷ میلیون دالر را طی دواطلبی به روز (شنبه، ۲۶ حوت) به فروش می‌رساند.

دفتر مطبوعاتی بانک مرکزی افغانستان امروز (پنجشنبه، ۲۴ حوت) با نشر خبرنامه ای  از بانک‌ها و شرکت های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط تقاضا کرده تا در این داوطلبی اشتراک نمایند.

‏بانک مرکزی افزوده که برندگان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز لیلام، تصفیه نمایند.

به نقل از خبرنامه، در داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نیست، برندگان داوطلبی مکلف اند تا در مدت معینه، پول معامله خویش را یک بار به طور نقد تحویل بانک مرکزی افغانستان نمایند.

نظرات بسته شده است.