احداث بخش دوم قطعه چهارم پروژه خط‌ آهن هرات-خواف محور بحث کمیسیون اقتصادی

در نشست نوبتی فیصله شد تا کارهای تدارکاتی این پروژه در اوایل سال آینده آغاز شود.

معاونت اقتصادی ریاست الوزراء می‌گوید که در نشست نوبتی کمیته تخنیکی کمیسیون اقتصادی در مورد مراحل تامین مالی و تدارکاتی احداث بخش دوم قطعه چهارم پروژه خط‌ آهن هرات-خواف بحث و گفتگو شده است.

دفتر مطبوعاتی معاونت اقتصادی ریاست الوزراء امارت اسلامی با نشر خبرنامه ای گفته که در نشست نوبتی کمیته تخنیکی کمیسیون اقتصادی در مورد مراحل تامین مالی و تدارکاتی احداث بخش دوم قطعه چهارم پروژه خط‌ آهن هرات-خواف بحث و پس از ارزیابی همه جانبه، فیصله شد تا کارهای تدارکاتی این پروژه در اوایل سال آینده آغاز شود.

به نقل از خبرنامه همچنین در این نشست، قرارداد زمین به شرکت الکوزی گروپ در پارک‌های صنعتی شهر کابل به بررسی قرار گرفت و به کمیته مشترک تعیین شده وظیفه سپرده شد تا این قرارداد را دوباره ارزیابی و گزارش خود را به کمیسیون اقتصادی ارایه کند.

نظرات بسته شده است.